Goods that feature head sculpt Emily the Strange*

*Click the flag to find on Amazon                     
 

Ashton Drake - Emily the Strange (Comic Con) - head sculpt: Emily the Strange - season: 2009