Goods that feature body type Pixie*

*Click the flag to find on Amazon        
 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Purple Pizzazzl - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Misty Green - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Sizzling Tangerine - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Jazzberry Pink - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - B'Dazzled Blue Bell - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Silver Starlight - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Lavender Petals - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Razzle Dazzle Rose - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Magenta Maiden - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Wing Pack Set of 3 - body type: Pixie - season: 2015

 

Madame Alexander - Pixie Doodle - Skirt Pack Set of 5 - body type: Pixie - season: 2015