Goods that feature body type Emily the Strange*

*Click the flag to find on Amazon        
 

Ashton Drake - Adventures in Oz - Scarecrow - body type: Emily the Strange - season: 2010

 

Ashton Drake - Adventures in Oz - Lion - body type: Emily the Strange - season: 2010

 

Ashton Drake - Adventures in Oz - Tin Man - body type: Emily the Strange - season: 2010

 

Ashton Drake - Adventures in Oz - Wicked Witch - body type: Emily the Strange - season: 2010

Ashton Drake - Adventures in Oz - Dorothy - body type: Emily the Strange - season: 2010

 

Ashton Drake - Emily the Strange (Comic Con) - body type: Emily the Strange - season: 2009